arch.univariate.MIDASHyperbolic.name

property MIDASHyperbolic.name

The name of the volatilty process

Return type

str